Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server

Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server
Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε δει τι είναι τα indexes. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως βρίσκουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κατακερματισμός τους, αν χρησιμοποιούντε, πότε δημιουργήθηκαν, πότε ενημερώθηκαν και αν λείπουν indexes που προτείνει ο SQL Server.

Τι πρέπει να θυμόμαστε

 • Όταν ένας πίνακας έχει clustered index σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με την σειρά που είναι το πεδίο/πεδία που έχουμε ορίσει το clustered index. Ο κάθε πίνακας μπορεί να έχει ένα μόνο clustered index.
 • Όταν ένας πίνακας δεν έχει clustered index ονομάζεται heap και τα δεδομένα του αποθηκεύονται άναρχα στον δίσκο. Οπότε στα αποτελέσματα του script θα δούμε ότι ο κάθε πίνακας στο index type θα έχει σίγουρα ή clustered index ή heap και ποτέ και τα δύο.
 • Οι non-clustered indexes έχουν τον ρόλο του ευρετήριου, αποτελούν μια αντιγραφή των δεδομένων στα πεδία που έχει φτιαχτεί συν των πεδίων που έχουν συμπεριληφθεί (include) σε ένα διαφορετικό object.
 • Τα πεδία των indexes δεν πρέπει να υπερκαλύπτονται π.χ. αν έχουμε ένα non-clustered index στους [αριθμούς τηλεφώνων] και ένα στη [περιοχή] , [στον αριθμό τηλεφώνων] το πρώτο index δεν χρειάζεται οπότε θα πρέπει να διαγραφεί. (για λόγους συντήρησης τους και μνήμης)
 • Το μέγεθος του πίνακα (είτε clustered είτε heap) και του κάθε non-clustered index μπορούμε να το μετρήσουμε και σε pages. Το κάθε page είναι 8KB, οπότε άμα το πολλαπλασιάσουμε με το πλήθος τους βρίσκουμε το μέγεθος του πίνακα / non-clustered index.
 • Όσο αλλάζουν οι εγγραφές ενός πίνακα κατακερματίζονται δηλαδή χάνεται η σειρά τους αυτό ονομάζεται fragmentation. Για να μειωθεί θα πρέπει να κάνουμε το index rebuild είτε reorganize αν το ποσοστό fragmentation είναι μικρό.
 • Όσο από λιγότερα pages αποτελείται είναι λογικό να έχει πιο εύκολα μεγαλύτερο fragmentation αλλά δεν επηρεάζεται τόσο η απόδοση. π.χ. Αν σε πίνακα με ένα page προστεθεί ένα δεύτερο θα έχουμε κατευθείαν 50% fragmentation.
 • Κάποια dynamic views που μας παρέχουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, αδειάζουν κάθε φορα που γίνεται επανεκκίνηση το SQL Server service.

Πώς βρίσκουμε το fragmentation των indexes

Με το παρακάτω script που έχω φτιάξει βρίσκουμε γρήγορα το fragmentation του κάθε index με σειρά pages. Μπορούμε αφαιρόντας από σχόλιο το –and dbtables.[name] in (‘car_calc’) να βρούμε μόνο για συγκεκριμένο πίνακα:

select distinct 
dbschemas.[name] as 'Schema',
dbtables.[name] as 'Table',
dbindexes.[name] as 'Index',
clustertype.index_type_desc as 'IndexType',
clustertype.avg_fragmentation_in_percent,
clustertype.page_count,
clustertype.index_type_desc
FROM sys.indexes AS dbindexes 
INNER JOIN sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) as clustertype ON clustertype.[object_id] = dbindexes.[object_id] AND clustertype.index_id = dbindexes.index_id
INNER JOIN sys.tables dbtables on dbtables.[object_id] = clustertype.[object_id]
INNER JOIN sys.schemas dbschemas on dbtables.[schema_id] = dbschemas.[schema_id]
WHERE 1=1
--and dbindexes.[name] is not NULL
--and clustertype.index_type_desc = 'NONCLUSTERED INDEX'
--and dbtables.[name] in ('car_calc')
ORDER BY page_count desc,dbtables.name desc
Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server

Indexes που προτείνει ο SQL Server

Ο SQL Server όταν βλέπει ότι κάποια query χρειάζονται index σε κάποιο πεδίο που χρησιμοποιήται προτείνει την δημιουργία τους. Επειδή δεν έχει πάντα δίκαιο είναι απαραίτητη η αξιολόγηση τους. Με το script μας εμφανίζονται όσους προτείνει:

select
 d.[object_id],
 s = OBJECT_SCHEMA_NAME(d.[object_id]),
 o = OBJECT_NAME(d.[object_id]),
 d.equality_columns,
 d.inequality_columns,
 d.included_columns,
 s.unique_compiles,
 s.user_seeks, s.last_user_seek,
 s.user_scans, s.last_user_scan
FROM sys.dm_db_missing_index_details AS d
INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_groups AS g
ON d.index_handle = g.index_handle
INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats AS s
ON g.index_group_handle = s.group_handle
WHERE d.database_id = DB_ID()
AND OBJECTPROPERTY(d.[object_id], 'IsMsShipped') = 0;
Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server

Πώς βρίσκουμε πότε φτιάχτηκε ο κάθε Index

Με το παρακάτω script βρίσκουμε πότε φτιάχτηκε ο κάθε index.

select 
  i.name as IndexName, 
  o.name as TableName, 
	co.[name] as ColumnName,
  ic.key_ordinal as ColumnOrder,
  ic.is_included_column as IsIncluded, 
  o.create_date
from sys.indexes i 
inner join sys.objects o on i.object_id = o.object_id and o.type_desc = 'USER_TABLE'
inner join sys.index_columns ic on ic.object_id = i.object_id and ic.index_id = i.index_id
inner join sys.columns co on co.object_id = i.object_id 
  and co.column_id = ic.column_id
where 1=1
and i.[type] in (1,2)
order by o.[name], i.[name], ic.is_included_column, ic.key_ordinal;
Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server

Πότε έγινε ο κάθε Index τελευταία φορά Rebuild

Ο SQL Server δεν αποθηκεύει την πληροφορία του πότε έγινε rebuild τελευταία φορά ο index, όμως αποθηκεύει την τελευταία φορά που ενημερώθηκαν τα στατιστικά. Στην default συμπεριφορά κάθε φορά που εκτελείται index rebuild εκτελείται και το statistics update οπότε γνωρίζοντας την ημερομηνία του δεύτερου γνωρίζουμε και του πρώτου.

Με το παρακάτω script βρίσκουμε την ημερομηνία των τελευταίων στατιστικών:

select OBJECT_NAME(object_id) [TableName], 
    name [IndexName],
    stats_date(object_id, stats_id) [LastStatsUpdate]
from sys.stats
where name not like '_WA%'
--and stats_date(object_id, stats_id) IS NOT NULL
and OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsMSShipped') = 0
--and OBJECT_NAME(object_id) = 'pinakas'
ORDER BY LastStatsUpdate DESC
Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server

Πόσο χρησιμοποιείται ο Index

Κάποιες φορές δημιουργούμε indexes που δεν χρησιμοποιούνται, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν χώρο από την μνήμη (RAM) του SQL Server χωρίς όφελος, επίσης ο αυξημένος αριθμός indexes καθυστερεί τα inserts/deletes/updates αφού η ενημέρωση πρέπει να γίνει και σε αυτούς.

Με το παρακάτω script μπορούμε να δούμε για το κάθε index πόσες φορές προσπελάστηκε, με ποιόν τρόπο και πότε ήταν η τελευταία φορά:

select  OBJECT_NAME(S.[OBJECT_ID]) AS [object name], 
     i.[NAME] AS [index name], 
     s.USER_SEEKS, 
     s.USER_SCANS, 
     s.USER_LOOKUPS, 
     s.USER_UPDATES,
		 s.last_user_seek,
		 s.last_user_scan,
		 s.last_user_lookup,
		 s.last_user_update
from   SYS.DM_DB_INDEX_USAGE_STATS as S 
     inner join SYS.INDEXES I ON I.[OBJECT_ID] = S.[OBJECT_ID] AND I.INDEX_ID = S.INDEX_ID 
where  OBJECTPROPERTY(S.[OBJECT_ID],'IsUserTable') = 1 
Πώς βρίσκουμε την απόδοση των Indexes στον SQL Server

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση