Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε βήμα βήμα πως κάνουμε εγκατάσταση μίας Oracle Database που ανήκει σε Real Application Cluster (RAC) σε λειτουργικό σύστημα Linux (Oracle Linux 7.7) με κοινόχρηστους δίσκους NFS χωρίς την χρήση Oracle ASM (Automatic Storage Management). Η συνδεσιμότητα μεταξύ της Oracle Database και του NFS Server γίνεται απευθείας μέσω της τεχνολογίας της Oracle Direct NFS, βελτιώνοντας την απόδοση σε επίπεδο I/O αλλά και των υπολοίπων resources (CPU, RAM).

Στο παράδειγμα που θα δούμε θα φτιάξουμε ένα 2 node Oracle RAC που περιέχει δύο Database Servers με λειτουργικό σύστημα Oracle Linux 7.7 και έναν NFS Server με Windows Server 2019. Θα κάνουμε εγκατάσταση το λογισμικό του Oracle Grid Infrastructure και της Oracle Database σε ένα κοινόχρηστο NFS share αν και θα μπορούμε λόγο redundancy να τα κάνουμε και σε ξεχωριστά, είτε σε local είτε σε NFS Shares.

Τι είναι το Oracle Real Application Cluster (RAC)

Το Oracle RAC είναι ένα λογισμικό που μας επιτρέπει να συνδέσουμε πολλαπλούς servers (έως 100) σε ένα cluster για Oracle Database το οποίο εμφανίζεται σαν ένας server στον τελικό χρήστη ή την εφαρμογή. Μας παρέχει την συνδυαστική ισχύ όλων των server και έχουμε την δυνατότητα Read/Write από οποιονδήποτε server-node που ανήκουν στο cluster αυτό. Οπότε είναι μια πολύ καλή λύση για High Availability και Load Balancing.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Oracle RAC και το πώς λειτουργει υπάρχουν στο άρθρο εδώ.

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
docs.oracle.com

Τα προαπαιτούμενα

Για αρχή κατεβάσουμε το λογισμικό για το Oracle Database Grid Infrastructure (Oracle Database Grid Infrastructure 12.1.0.2.0 for Linux x86-64) και το λογισμικό για Oracle Database (Oracle Database 12.1.0.2.0 for Linux x86-64) από τον τον σύνδεσμο εδώ.

Χρειαζόμαστε έναν NFS Server με διάφορα NFS shares. Τουλάχιστον ένα για το λογισμικό του Grid Infrastructure και για το Oracle Database το οποίο για το παράδειγμα θα το πούμε “/oracle/nfs” (εκτός αν κάνουμε εγκατάσταση το software τοπικά και στους δύο servers). Ένα NFS share για τα αρχεία της βάσεις “/oracle/oradata” και ένα για το fast_recovery_area (FRA) “/oracle/fra“. Το πώς στήνουμε έναν Windows Server 2019 ως NFS Share και πώς κάνουμε mount του δίσκους στο Linux περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο εδώ.

 Θα πρέπει να εγκαταστήσουμε στο λειτουργικό μας σύστημα τις βιβλιοθήκες που απαιτούνται. Για να το κάνουμε αυτό τρέχουμε το παρακάτω στον κάθε Oracle Linux Server:

yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall -y
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
01

Αν δεν είχαμε από πριν χρήστη στο λειτουργικό oracle θα πρέπει να του ορίσουμε το password:

passwd oracle

Σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος έχουμε όρισει τα ονόματα oracledev1 και oracledev2 ως hostname:

su root

vi /etc/hostname
oracledev1

Αντίστοιχα:

oracledev2

Έπειτα κάνουμε disable το firewall και στα δύο μηχανήματα:

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Επίσης αλλάζουμε την εγραφή για το SELINUX σε permissive στο παρακάτω αρχείο:

vi /etc/selinux/config
SELINUX=permissive

Για το δίκτυο έχουμε δύο network adapters ένα με public ip και ένα με την private ip.

Στο oracledev1 βάζουμε public ip 172.25.94.41 και private 192.168.10.101:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
02

Στο oracledev2 βάζουμε public ip 172.25.94.42 και private 192.168.10.102:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
03

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο κάθε Linux στο αρχείο /etc/hosts την IP του NFS Server (win-nfs), τις public και private IP. Επίσης ορίζουμε και μία VIP(Virtual Internet Protocol) IP για το καθένα που ανήκει στο ίδιο subnet που είναι και η public IP:

vi /etc/hosts
#public
172.25.94.41  oracledev1
172.25.94.42  oracledev2
#private
192.168.10.101  oracledev1-priv
192.168.10.102  oracledev2-priv
#vip
172.25.94.43  oracledev1-vip
172.25.94.44  oracledev2-vip
#nfs
172.25.94.95  win-nfs

Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε σε DNS Server στο ίδιο subnet με την public IP, 3 διαφορετικές IP με ένα όνομα SCAN (Single Client Access Name) σε round-robin για τον SCAN listener:


172.25.94.45  oracledev-scan
172.25.94.46  oracledev-scan
172.25.94.47  oracledev-scan

Επειδή στο παράδειγμα δεν κάνω χρήση DNS Server θα προσθέσω την πρώτη από τις 3 SCAN IP και αυτή στο /etc/hosts:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
04

Αφότου έχουμε φτιάξει τα NFS Shares στον NFS Server για να τα κάνουμε mount πάμε στο κάθε Oracle Linux server και κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες.

Φτιάχνουμε τους φακέλους με owner τον χρήστη oracle και τα παρακάτω δικαιώματα:

su root
mkdir -p /oracle/nfs
mkdir -p /oracle/oradata
mkdir -p /oracle/fra
chown -R oracle:oinstall /oracle/nfs
chown -R oracle:oinstall /oracle/oradata
chown -R oracle:oinstall /oracle/fra
chmod -R 775 /oracle/nfs
chmod -R 775 /oracle/oradata
chmod -R 775 /oracle/fra

Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας κόβουν τα δικαιώματα προς τον NFS Server παμε στο αρχείο exports και προσθέτουμε μία εγγραφή για το κάθε NFS Share όπως παρακάτω:

vi /etc/exports
/oracle/nfs     *(rw,sync,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash)
/oracle/oradata     *(rw,sync,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash)
/oracle/fra     *(rw,sync,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash)

Έπειτα κάνουμε restart το NFS service:

chkconfig nfs on
service nfs restart

Προσθέτουμε στο αρχείο /etc/fstab μία εγγραφή για το κάθε NFS Share ώστε να γίνονται μόνοι τους mount με το που ξεκινήσει το κάθε μηχάνημα:

vi /etc/fstab
win-nfs:/nfs /oracle/nfs nfs rw,bg,hard,nointr,tcp,vers=3,timeo=600,rsize=32768,wsize=32768,actimeo=0 0 0
win-nfs:/oradata /oracle/oradata nfs rw,bg,hard,nointr,tcp,vers=3,timeo=600,rsize=32768,wsize=32768,actimeo=0 0 0
win-nfs:/fra /oracle/fra nfs rw,bg,hard,nointr,tcp,vers=3,timeo=600,rsize=32768,wsize=32768,actimeo=0 0 0
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
05

Τώρα είμαστε έτοιμοι να τους κάνουμε mount:

mount /oracle/nfs
mount /oracle/oradata
mount /oracle/fra

df
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
06

Αφότου γίνουν mount τα NFS Shares φτιάχνουμε τοπικά τον παρακάτω φάκελο σε όλους τους servers:

mkdir -p /oracle/oraInventory
chown -R oracle:oinstall /oracle/oraInventory
chmod -R 775 /oracle/oraInventory

Και τους παρακάτω μια φορά από έναν από τους δύο servers, καθώς είναι κοινόχρηστοι:

mkdir -p /oracle/nfs/app/grid
mkdir -p /oracle/nfs/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1
mkdir -p /oracle/nfs/crs_config

chown -R oracle:oinstall /oracle/nfs
chmod -R 775 /oracle/nfs

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να φτιάξουμε το bash_profile με τις παραμέτρους για το περιβάλλον του κάθε χρήστη.

Στον oracledev1 αλλάζουμε το bash_profile στον oracle χρήστή:

su oracle
cd $HOME
vi .bash_profile
export ORACLE_BASE=/oracle/nfs/app/oracle
export DB_HOME=/oracle/nfs/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1
export GRID_HOME=/oracle/nfs/app/12.1.0/grid
export ORACLE_HOME=$DB_HOME
export ORACLE_SID=racdb1
export ORACLE_UNQNAME=racdevdb
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
export BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH,
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
07

Στον oracledev1 αλλάζουμε το bash_profile στον root χρήστή:

su root
cd $HOME
vi .bash_profile
export ORACLE_BASE=/oracle/nfs/app/oracle
export DB_HOME=/oracle/nfs/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1
export GRID_HOME=/oracle/nfs/app/12.1.0/grid
export ORACLE_HOME=$GRID_HOME
export ORACLE_SID=racdb1
export ORACLE_UNQNAME=racdevdb
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
export BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH,
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για το oracledev2 και στον χρήστη root και στον oracle μονο που αλλάζουμε την τιμή στο ORACLE_SID σε racdb2:

export ORACLE_SID=racdb2

Για να φορτωθούν οι αλλαγές ή πρέπει να κάνουμε login / logout ή τρέχουμε με τον ανάλογο χρήστη που είμαστε κάθε φορά την παρακάτω εντολή:

source ~/.bash_profile

Η εγκατάσταση

Για το Oracle Grid Infrastructure

Για την εγκατάσταση του Oracle Grid Infrastructure συνδεόμαστε με τον χρήστη oracle (εκτός αν θέλουμε να φτιάξουμε χρήστη με όνομα grid και να ορίσουμε αυτόν σαν administrator) και πάμε στον φάκελο που το έχουμε κατεβάζει και έχουμε κάνει unzip το software:

su oracle
source ~/.bash_profile
cd /home/oracle/Downloads/grid

chmod -R 775 /home/oracle/Downloads/grid

Πριν τρέξουμε το setup ορίζουμε ως ORACLE_HOME το GRID_HOME που είναι το path που θέλουμε να γίνει η εγκατάσταση:

export ORACLE_HOME=$GRID_HOME

Έπειτα τρέχουμε το setup:

./runInstaller

Στην πρώτη οθόνη επιλέγουμε Install and Configure Oracle Grid Infrastructure for a Cluster:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
08

Έπειτα ως cluster type, Configure a Standard cluster:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
09

Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε Advanced Installation:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
10

Στη συνέχεια ορίζουμε ένα όνομα για το cluster, ως SCAN Name το όνομα που είχαμε ορίζει στην αρχή ως SCAN και την πόρτα που θα χρησιμοποιεί ο listener. Τέλος βγάζουμε την επιλογή Configure GNS:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
11

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Add… και προσθέτουμε τους servers με το public όνομα και το VIP όνομα που ορίσαμε στο /etc/hosts:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
12

Στην ίδια οθόνη επιλέγουμε SSH connectivity, βάζουμε τον κωδικό του oracle χρήστη και επιλέγουμε Setup:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
13

Στην επόμενη καρτέλα ορίζουμε ποιο subnet θα είναι το public και ποιο το private όπως το ορίσαμε στο /etc/hosts:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
14

Στην καρτέλα Storage Option, επιλέγουμε Use Share File System καθώς δεν θέλουμε να κάνουμε χρήση ASM:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
15

Στην επόμενη οθόνη για το OCR Storage επιλέγουμε External Redundancy και ορίζουμε το NFS Share path για το αρχείο:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
16

Στην επόμενη οθόνη κάνουμε πάλι το ίδιο, επιλέγουμε External Redundancy και ορίζουμε το NFS Share path για το αρχείο:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
17

Έπειτα ορίζουμε το ORACLE_BASE και το GRID_HOME όπως τα προσθέσαμε στο bash_profile, στην προκειμένη περίπτωση διαλέξαμε να είναι Shared NFS και για τους δύο servers:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
18

Δεν διαλέγουμε να τρέξει αυτόματα το root script:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
19

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση θα κάνει κάποιο έλεγχο τι χρειάζεται διόρθωση, επιλέγοντας Fix & Check Again θα κάνει προσπαθεία να διορθώσει κάποια αν είναι εφικτό. Στην περίπτωση μας δεν εμφάνισε κάτι σοβαρό πέρα από Warnings οπότε επιλέγουμε Ignore All και Next:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
20

Έπειτα ξεκινάει η εγκατάσταση:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
21

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μας ζητάει να συνδεθούμε ως root στον καθέ server και να τρέξουμε τα παρακάτω scripts ξεκινώντας πρώτα από τον server που ξεκινήσαμε την εγκατάσταση:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
22

Εκτελώντας το root.sh script στον oracledev1, αν πάνε όλα καλά θα δούμε τα παρακάτω μηνύματα:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
23

Επιτέλους ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Oracle Grid:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
24

Για το Oracle Database software

Αφού ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Grid πάμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του Oracle Database Software. Πάμε στον φάκελο που το έχουμε κατεβάζει και έχουμε κάνει unzip το software:

cd /home/oracle/Downloads/database

chmod -R 775 /home/oracle/Downloads/database

Και εκτελούμε το setup:

./runInstaller

Με το που ανοίξει το setup στην πρώτη καρτέλα βγάζουμε την επιλογή για τα security updates:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
25

Επιλέγουμε να κάνει μόνο εγκατάσταση το software (θα φτιάξουμε την βάση δεδομένων μετά):

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
26

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Oracle Real Application Clusters database installation:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
27

Επιλέγουμε όλους τους servers που θέλουμε να συμμετέχουν στο cluster:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
28

Έπειτα ορίζουμε το ORACLE_BASE και το DB_HOME όπως τα προσθέσαμε στο .bash_profile, στην προκειμένη περίπτωση διαλέξαμε να είναι Shared NFS και για τους δύο servers:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
29

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση θα κάνει κάποιο έλεγχο τι χρειάζεται διόρθωση, επιλέγοντας Fix & Check Again θα κάνει προσπαθεία να διορθώσει κάποια αν είναι εφικτό. Το μήνυμα για το SCAN που εμφανίζει είναι φυσιολογικό καθώς δεν κάναμε χρήση DNS Server με 3 IP round-robin, αλλά βάλαμε μόνο μία στο /etc/hosts οπότε επιλέγουμε Ignore All και Next:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
30

Έπειτα ξεκινάει η εγκατάσταση:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
31

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μας ζητάει να συνδεθούμε ως root στον καθέ server και να τρέξουμε τα παρακάτω scripts ξεκινώντας πρώτα από τον server που ξεκινήσαμε την εγκατάσταση:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
32

Επιτέλους ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση του Oracle Database software:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
33

Για την εγκατάσταση του Direct NFS

Από την έκδοση Oracle Database 12c και έπειτα το Direct NFS ενεργοποιείται από default μόνο του! Τις πληροφορίες για τα NFS Shares τις παίρνει από το /etc/fstab (mtab).

Για να δούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί όταν δημιουργήσουμε την βάση δεδομένων τρέχουμε το παρακάτω select, να δούμε αν θα φέρει εγγραφές:

select * from v$dnfs_servers;

Ένας άλλος τρόπος για να δούμε αν έχει ενεργοποιηθεί, είναι να δούμε το alert log της Oracle Database όταν ξεκινάει αν εμφανίζει αυτό το μήνυμα:

tail -1000 $ORACLE_BASE/diag/rdbms/racdb/racdb1/trace/alert*
Oracle instance running with ODM: Oracle Direct NFS ODM Library Version 3.0

Περισσότερα για το Direct NFS υπάρχουν στο άρθρο εδώ.

Δημιουργία της βάσης δεδομένων

Για να φτιάξουμε την βάση δεδομένων, ξεκινάμε το setup με το παρακάτω:

su oracle
cd $HOME
source ~/.bash_profile

dbca

Επιλέγουμε Create Database:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
34

Για το παράδειγμα δεν πάμε σε Advanced Mode αλλά ορίζουμε το όνομα της βάσης δεδομένων, ως Storage Type: File System, τα NFS Shares oradata / fra, την κωδικοποίηση της βάσης δεδομένων σε AL32UTF8 (για το παράδειγμα), τον κωδικό και βγάζουμε την επιλογή Create As Container Database:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
35

Έπειτα θα μας εμφανίσει τι προβλήματα έχει βρει ο installer, τα προβλήματα στο Cluster Validation αφορούν το SCAN name που δεν το έχουμε περάσει σε DNS Server με 3 IP round-robin. Οπότε το αγγνοούμε επιλέγοντας Ignore All και Next:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
36

Μετά από κάποια ώρα αν πάνε όλα καλα θα ολοκληρωθεί η δημιουργία της Oracle Database:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
37

Χρήσιμες Εντολές

Για το Clusterware (crsctl)

Για να δούμε την κατάσταση του Cluster με όλα τα Resources τρέχουμε με τον χρήστη root το παρακάτω command:

su root
cd $HOME
source ~/.bash_profile

crsctl status resource -t
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
38

Βλέπουμε ότι το status της βάσης δεδομένων είναι Open και στα δύο instances.

Για να σταματήσουμε τα cluster resources τρέχουμε στον κάθε server με τον root χρήστη:

crsctl stop crs

Αντίστοιχα για να τα ξεκινήσουμε:

crsctl start crs

Για την Oracle Database (srvctl)

Για να δούμε το configuration της βάσης τρέχουμε με τον oracle χρήστη το παρακάτω:

su oracle
cd $HOME
source ~/.bash_profile

srvctl config database -d racdb
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
39

Αν θέλουμε να σταματήσουμε την βάση δεδομένων και από τα 2 instances τρέχουμε με τον oracle χρήστη:

srvctl stop database -d racdb

Ενώ για να την ξεκινήσουμε:

srvctl start database -d racdb

Για να συνδεθούμε στην Oracle Database

Για να συνδεθούμε στη βάση, πάμε στο tnsnames.ora του client και προσθέτουμε απλά το SCAN name:

RACDB =
 (DESCRIPTION =
 (LOAD_BALANCE = ON)
  (CONNECT_TIMEOUT=5) (TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3) (RETRY_COUNT=3)
  (ADDRESS_LIST =  
   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracledev-scan)(PORT = 1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
   (SERVICE_NAME = racdb)
  )
 )

Αφου το κάνουμε αυτό μπορούμε να συνδεθούμε με sqlplus με το tnsname:

sqlplus "sys/Password@racdb as sysdba"

ή χωρίς την χρήση tnsname, με EZconnect:

sqlplus "sys/Password@oracledev-scan:1521/racdb as sysdba"

Για να δούμε το status των instances με SQL

Με το παρακάτω query μπορούμε να δούμε το status των instances:

 select host_name,instance_name,status,sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER') "User",sys_context('USERENV', 'INSTANCE_NAME') "Connected to",startup_time,version,sysdate
 from gv$instance;
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
40

Για το Direct NFS

Για να δούμε αν γίνονται χρήση τα NFS Shares με το αυξημένο performance του Direct NFS πρέπει το παρακάτω query να μας επιστρέφει αποτελέσματα:

select * from v$dnfs_servers;
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
41

Επίσης μπορούμε να δούμε τα αρχεία που το κάνουν χρήση το Direct NFS με το παρακάτω query:

select * from v$dnfs_files;
Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα Oracle Real Application Cluster (RAC) σε Linux με την χρήση Direct NFS
42

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση