Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database

Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τα βήματα και τις επιλογές που έχουμε για να ενεργοποιήσουμε το auditing σε μία Oracle Database. Μέσα από το auditing μπορούμε να καταγράφουμε ποιος και με τι τρόπο κάνει προσπέλαση ή αλλαγές στα δεδομένα της.

Το auditing μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε πάνω σε συγκεκριμένους χρήστες, σε συγκεκριμένα objects ή και σε όλη τη βάση δεδομένων.

Πώς ενεργοποιείται

Για αρχή πρέπει να δούμε άπο ένα command window στη βάση δεδομένων, αν είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος audit_trail:

SQL> show parameter audit_trail
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
audit_trail             string   DB, EXTENDED

Αν δεν είναι, την ενεργοποιούμε με τις επιλογές db,extended. To extended χρειάζεται ώστε να κρατάμε εκτός από το ποιος προσπέλασε τα δεδομένα αλλά και το sql statement μαζί με τις παραμέτρους του.

Για να πάρει την αλλαγή, χρειάζεται να γίνει restart το instance:

alter system set audit_trail = db,extended scope=spfile;

shutdown immediate;

startup;

Audit σε συγκεκριμένο object

Αν θέλουμε να κάνουμε audit σε κάποιον συγκεκριμένο πίνακα τρέχουμε το παρακάτω:

audit select on SCOTT.DEPT by access;

--noaudit select on SCOTT.DEPT;

*Τo by access ορίζει ότι κάθε φορά που ο ίδιος χρήστης από το ίδιο session πάει να προσπελάσει τον πίνακα να το κρατήσει σαν ξεχωριστή εγγραφή

**Με την ίδια εντολή ξεκινώντας με το noaudit χωρίς το by access το κάνουμε disable.

Για να δούμε ότι ενεργοποιήθηκε, τρέχουμε το παρακάτω query στο view dba_obj_audit_opts και θα δούμε ότι γράφει Α/Α στην στήλη του select:

select * from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS where object_name ='DEPT';

*θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα actions όπως insert,update,delete,alter κ.τ.λ

Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
01

Που βρίσκουμε τα αποτελέσματα του auditing

Αφού τρέξουμε ένα select στο object που ενεργοποιήσαμε το audit προηγουμένως, π.χ.:

select * from scott.dept;

Θα δούμε την πληροφορία του auditing στο dba_audit_trail, που είναι view του πίνακα sys.aud$.

Κάνοντας το select στο view θα δούμε πληροφορίες όπως από ποιο username έγινε, από ποιο τερματικό, τι ώρα, σε ποιο object και τι ακριβώς sql query έτρεξε:

--view
select username,os_username,userhost,terminal,timestamp,owner,obj_name,action_name,SQL_TEXT,SQL_BIND from dba_audit_trail; 

--table select * from sys.aud$;
Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
02

Audit σε συγκεκριμένο χρήστη

Μπορούμε αντίστοιχα με ενεργοποιήσουμε το auditing μόνο σε συγκεκριμένο χρήστη και σε συγκεκριμένα actions όπως select, insert, update, delete:

audit select table,update table,insert table, delete table,execute procedure BY stratos by access;

--noaudit select table,update table,insert table, delete table,execute procedure BY stratos;

Τρέχοντας select στο view dba_stmt_audit_opts θα δούμε ακριβώς τι ορίσαμε στο auditing να καταγράφει:

select * from dba_stmt_audit_opts where user_name='STRATOS';
Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
03

Κάνοντας ένα update με αυτόν τον χρήστη…:

update scott.dept set LOC='FLORIDA' where LOC='BOSTON';
commit;

Θα δούμε ότι το κατέγραψε και αυτό στο dba_audit_trail view.

Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
04

Audit σε συγκεκριμένα actions

Αντίστοιχα μπορούμε να ορίσουμε να ενεργοποιηθεί το auditing σε συγκεκριμένα actions όπως select,insert,update,delete:

audit select table,update table,insert table, delete table,execute procedure by access;

--noaudit select table,update table,insert table, delete table,execute procedure;

Τρέχοντας select στο view dba_stmt_audit_opts θα δούμε τι ορίσαμε να καταγράφει με το username αυτή τη φορά κενό:

Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
05

Audit σε ότι object φτιαχτεί μελλοντικά

Αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το auditing σε συγκεκριμένα actions σε ότι object καινούργιο δημιουργήσουμε προσθέτουμε την παράμετρο on default, όπως παρακάτω:

audit select,insert,update,delete,alter,execute on default by access;

--noaudit select,insert,update,delete,alter,execute on default;

Οπότε, μόλις φτιάξουμε έναν πίνακα και προσθέσουμε μια εγγραφή όπως εδώ:

create table stratos.stratos (id int);
insert into stratos.stratos values (1);
commit;

Θα προστεθεί στο view dba_obj_audit_opts:

select * from dba_stmt_audit_opts;
Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
06

Και αντίστοιχα θα καταγραφεί στο view dba_audit_trail:

select username,os_username,userhost,terminal,timestamp,owner,obj_name,action_name,SQL_TEXT,SQL_BIND from dba_audit_trail; 
Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
07

Audit παντού

Αν θέλουμε να έχουμε ενεργοποιημένο το audit στα πάντα, τρέχουμε το παρακάτω:

audit all by access;

--noaudit all;

Αν τότε τρέξουμε select στο view dba_stmt_audit_opts, θα δούμε ότι θα περιέχει όλα τα actions που υπάρχουν:

select * from dba_stmt_audit_opts;
Πώς ενεργοποιούμε το auditing σε Oracle Database
08

Πώς συντηρούμε το auditing

Επειδή αυτές οι εγγραφές θα καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο σε συστημικά tablespaces θα πρέπει ανά διαστήματα να διαγράφουμε παλιές εγγραφές από τον πίνακα sys.AUD$ που βλέπει το view dba_audit_trail.

Για να σβήσουμε τις παλιές εγγραφές manual τρέχουμε το παρακάτω:

alter table sys.AUD$ nologging;
delete from sys.aud$ 
where TIMESTAMP# <= sysdate-30;
commit;

Αν θέλουμε να φτιαχτεί ένα job που θα σβήνει τις εγγραφές άνω των 30 ημερών αυτόματα, τρέχουμε το παρακάτω:

BEGIN
DBMS_SCHEDULER.create_job (
job_name => 'JOB_PURGE_AUDIT_RECORDS',
job_type => 'PLSQL_BLOCK',
job_action => 'BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.SET_LAST_ARCHIVE_TIMESTAMP(DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_AUD_STD, TRUNC(SYSTIMESTAMP)-30); END;',
start_date => SYSTIMESTAMP,
repeat_interval => 'freq=daily; byhour=0; byminute=0; bysecond=0;',
end_date => NULL,
enabled => TRUE,
comments => 'Update last_archive_timestamp');
END;
/

Για να δούμε πότε θα έτρεξε τελευταία φορά το job και πότε θα ξανατρέξει τρέχουμε το παρακάτω:

select LAST_START_DATE,LAST_RUN_DURATION,NEXT_RUN_DATE from dba_scheduler_jobs where job_name= 'JOB_PURGE_AUDIT_RECORDS';

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση