Πώς κάνουμε μαζικά detach / attach βάσεις δεδομένων στον SQL Server

Πώς κάνουμε μαζικά detach / attach βάσεις δεδομένων στον SQL Server
Πώς κάνουμε μαζικά detach / attach βάσεις δεδομένων στον SQL Server

Κάποιες φορές θα χρειαστεί να μετακινήσουμε βάσεις δεδομένων στον SQL Server. Αυτή η διαδικασία γίνεται και με backup / restore είτε αλλάζοντας το status της βάσης σε offline στο άρθρο όμως θα ασχοληθούμε τις διαδικασίες του detach και attach. Στο άρθρο θα δούμε ένα script που δημιουργεί τις εντολές που ολοκληρώνουν αυτή την εργασία.

Για ποιους λόγους χρειάζεται να γίνει

Ο συνήθης λόγος είναι για να μεταφέρουμε τη βάση σε διαφορετικό instance ή ακόμα και διαφορετικό server. Από εκεί και πέρα μπορούμε να μεταφέρουμε τα αρχεία της βάσης σε ξεχωριστό δίσκο λόγω επιδόσεων και χώρων. Τέλος μπορούμε να κάνουμε attach μία βάση σε ένα instance πιο πρόσφατης έκδοσης αναβαθμίζοντας την.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Με αυτή τη διαδικασία έχουμε κάποιους περιορισμούς. Ας αναλύσουμε τα πιο βασικά:

 • Θα πρέπει μετά την μεταφορά των βάσεων να δημιουργηθούν τα logins και να συνδεθούν με τους χρήστες της κάθε βάσεις διότι χάνετε η σύνδεση αυτή κατά την μεταφορά.
 • Η διαδικασία του attach γίνεται μόνο σε instance ίδιας έκδοσης με αυτή που έγινε το detach ή νεότερης
 • Αν γίνει η βάση attach σε νεότερη έκδοση το compatibility level δεν αλλάζει από μόνο του πάρα την εκτέλεση της εντολής alter database compatibility.
 • Όταν μεταφέρουμε μια βάση δεν μεταφέρονται και τα jobs μαζί της τα οποία πάντα είναι αποθηκευμένα στην συστεμική βάση msdb.

Η διαδικασία

Ο στόχος του script είναι να παράγει την εντολές για να κάνουμε detach και attach. Εκτελούμε τις εντολές detach στο instance με τις βάσεις που θέλουμε να μεταφέρουμε. Αφου ολοκληρωθεί μεταφέρουμε τα αρχεία των βάσεων. Τέλος συνδεόμαστε στο instance που θέλουμε να τις κάνουμε attach και εκτελούμε τα attach εντολές.

Παράδειγμα εντολών:

EXEC sp_detach_db @dbname = 'db_test' , @skipchecks = 'true'; 
EXEC sp_attach_db @dbname = 'db_test'   ,@filename1 = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQL19\MSSQL\DATA\ddd.mdf'   ,@filename2 = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQL19\MSSQL\DATA\fff_log.ldf' 

Το script

Πριν την εκτέλεση του θα μπορούμε να ορίσουμε αν θα γίνει το attach στο ίδιο drive με την παράμετρο @Drive_New, αν θέλουμε μόνο μια συγκεκριμένη βάση με την παράμετρο @dbname και τέλος αν θέλουμε ή όχι και τις συστημικές βάσεις με τη παράμετρο @whichdb:

USE [master];
GO
DECLARE @database NVARCHAR(200) ,
  @cmd NVARCHAR(1000) ,
  @detach_cmd NVARCHAR(4000) ,
  @attach_cmd NVARCHAR(4000) ,
  @file NVARCHAR(1000) ,
  @i INT ,
	@whichdb INT=0,
	@dbname nvarchar(200)='%%',
	@Drive_Now nvarchar(10)='',
	@Drive_New nvarchar(10)='';
create table #tempattach(attach_script varchar(max));
create table #tempdetach(detach_script varchar(max));

-- set 4 for only userdbs, 0 for all dbs 
set @whichdb = 4

--if u want to attach db on new drive with same path uncomment with the correct drive letters
--set @Drive_Now = 'C:\' set @Drive_New = 'Z:\'

--uncomment if u pick only one DBname
--set @dbname = '%DBA%'

DECLARE dbname_cur CURSOR STATIC LOCAL FORWARD_ONLY
FOR
  SELECT RTRIM(LTRIM([name]))
  FROM  sys.databases
  WHERE  database_id > @whichdb
	and name like @dbname;

OPEN dbname_cur

FETCH NEXT FROM dbname_cur INTO @database

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
  BEGIN
    SELECT @i = 1;

    SET @attach_cmd = 
      'EXEC sp_attach_db @dbname = ''' + @database + '''' + CHAR(10);
   -- Change skip checks to false if you want to update statistics before you detach.
    SET @detach_cmd =
      'EXEC sp_detach_db @dbname = ''' + @database
      + ''' , @skipchecks = ''true'';' + CHAR(10);

   -- Get a list of files for the database
    DECLARE dbfiles_cur CURSOR STATIC LOCAL FORWARD_ONLY
    FOR
      SELECT physical_name
      FROM  sys.master_files
      WHERE  database_id = DB_ID(@database)
      ORDER BY [file_id];

    OPEN dbfiles_cur

    FETCH NEXT FROM dbfiles_cur INTO @file

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
      BEGIN
        SET @attach_cmd = @attach_cmd + '  ,@filename'
          + CAST(@i AS NVARCHAR(10)) + ' = ''' + @file + ''''
          + CHAR(10);
        SET @i = @i + 1;

        FETCH NEXT FROM dbfiles_cur INTO @file
      END

    CLOSE dbfiles_cur;

    DEALLOCATE dbfiles_cur; 
    insert into #tempattach values(REPLACE(@attach_cmd,@Drive_Now,@Drive_New));
	  insert into #tempdetach values(@detach_cmd);

    FETCH NEXT FROM dbname_cur INTO @database
  END

CLOSE dbname_cur;

DEALLOCATE dbname_cur; 

select * from #tempdetach
select * from #tempattach

drop table #tempattach
drop table #tempdetach

Με το που εκτελέσουμε θα παραχθούν οι εντολές για το detach και attach όλων των βάσεων:

Πώς κάνουμε μαζικά detach / attach βάσεις δεδομένων στον SQL Server

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση