Πώς θα βελτιώσουμε την απόδοση ενός query που τρέχει σε βάση δεδομένων της Oracle (SQL Tuning Advisor)

Πώς θα βελτιώσουμε την απόδοση ενός query που τρέχει σε βάση δεδομένων της Oracle (SQL Tuning Advisor)
Πώς θα βελτιώσουμε την απόδοση ενός query που τρέχει σε βάση δεδομένων της Oracle (SQL Tuning Advisor)

Πολλές φορές θα τύχει να ακούσουμε ότι ξαφνικά ένα query που πήγαινε γρήγορα ξαφνικά άρχισε να αργεί ή ότι ένα query πηγαίνει αδικιολόγητα πολύ αργά.

Ο πιο εύκολος τρόπος να βρούμε τι φταίει και να το λύσουμε είναι με την εκτέλεση του SQL Tuning Advisor της Oracle.

Κατά την εκτέλεση του για το συγκεκριμένο query συλλέγει πληροφορίες από διάφορες πηγές (όπως θα δούμε στην παρακάτω εικόνα) και στο τέλος κάνει προτάσεις ώστε να βελτιωθεί η απόδοση στο query.

Πώς θα βελτιώσουμε την απόδοση ενός query που τρέχει σε βάση δεδομένων της Oracle (SQL Tuning Advisor)
docs.oracle.com

Οι συστάσεις που μας προτείνει να κάνουμε μπορεί να είναι:

 • Να πάρουμε στατιστικά σε συγκεκριμένους πίνακες καθώς είναι stale
 • Να φτιάξουμε καινούργια indexes
 • Να αλλάξουμε τον τρόπο που είναι γραμμένο το query
 • Να χρησιμοποιήσουμε ένα SQL profile ώστε να κάνουμε force ένα διαφορετικό πλάνο για το query

Πώς θα βελτιώσουμε την απόδοση ενός query που τρέχει σε βάση δεδομένων της Oracle (SQL Tuning Advisor)
docs.oracle.com

Για να κάνουμε χρήση τον SQL Tuning Advisor θα πρέπει να έχουμε Enterprise έκδοση της Oracle ή να έχουμε αγοράσει το Tuning Pack

Το παράδειγμα

Για αρχή θα πρέπει να βρούμε το SQL_ID από το query που θέλουμε να δούμε. Αν δεν έχουμε το SQL_ID σε αυτό το άρθρο μπορείς να δεις πως θα το βρεις εύκολα.

Έπειτα θα πρέπει να φτιάξουμε το tuning task συμπληρώνοντας το SQL_ID και δίνοντας ένα TASK_NAME.

declare
task_nm varchar2(100);
begin
task_nm := dbms_sqltune.create_tuning_task(SQL_ID=> '5t5mxfm0ph3n0',TASK_NAME => 'SQL_TUNNING_TASK_5t5mxfm0ph3n0');
end;
/

Στη συνέχεια εκτελούμε το tuning task που δημιουργήσαμε πριν.

exec dbms_sqltune.execute_tuning_task (TASK_NAME => 'SQL_TUNNING_TASK_5t5mxfm0ph3n0');

Αφού ολοκληρωθεί βλέπουμε τα αποτελέσματα από την ανάλυση με το παρακάτω select query:

SET LONG 10000;
SET PAGESIZE 1000;
SET LINESIZE 200;
SELECT DBMS_SQLTUNE.report_tuning_task('SQL_TUNNING_TASK_5t5mxfm0ph3n0') AS recommendations FROM dual;
SET PAGESIZE 24;

Στα αποτελέσματα θα δούμε σε τρεις διαφορετικές ενότητες.

Το General Section που περιέχει το SQL text.

Το Finding Sections που περιέχει τις προτάσεις που βρήκε όπως:

 • Statistics Finding: Την δημιουργία στατιστικών σε έναν stale πίνακα που διάβάζει το query
 • Index Finding: Που προτείνει την δημιουργία index στο πεδίο που βρισκότανε στο where clause
 • SQL Profile Finding: Προτείνει να ενεργοποιήσουμε το SQL Profile που δημιούργησε που κάνει χρήση ενός καλύτερου πλάνου

Τέλος στο Explain Plan Section μας αναλύει τα δύο διαφορετικά πλάνα το ένα που έχει τρέξει το query και το άλλο που μας προτείνει.

RECOMMENDATIONS
--------------------------------------------------------------------------------
GENERAL INFORMATION SECTION
-------------------------------------------------------------------------------
Tuning Task Name  : SQL_TUNNING_TASK_5t5mxfm0ph3n0
Tuning Task Owner : SYS
Workload Type   : Single SQL Statement
Scope       : COMPREHENSIVE
Time Limit(seconds): 1800
Completion Status : COMPLETED
Started at     : 01/01/2021 17:22:25
Completed at    : 01/01/2021 17:22:54

-------------------------------------------------------------------------------
Schema Name: USERS
SQL ID   : 5t5mxfm0ph3n0
SQL Text  : SELECT  TR.NAME,
                                 TR.AGE,
                                 TR.CITY,
                                 TR.SIGN_DATE
                              FROM  USERS.CUSTOMERS TR
                              WHERE  
                                 TR.SIGN_DATE = TO_DATE('30/12/2020','DD/MM/YYYY')

-------------------------------------------------------------------------------
FINDINGS SECTION (3 findings)
-------------------------------------------------------------------------------

1- Statistics Finding
---------------------
 Optimizer statistics for table "USERS"."CUSTOMERS" are stale.

 Recommendation
 --------------
 - Consider collecting optimizer statistics for this table and its indices.
  execute dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'USERS', tabname =>
      'CUSTOMERS', estimate_percent =>
      DBMS_STATS.AUTO_SAMPLE_SIZE, method_opt => 'FOR ALL COLUMNS SIZE
      AUTO', cascade => TRUE);

 Rationale
 ---------
  The optimizer requires up-to-date statistics for the table and its indices
  in order to select a good execution plan.


2- Index Finding (see explain plans section below)
--------------------------------------------------
 The execution plan of this statement can be improved by creating one or more
 indices.
 
 Recommendation (estimated benefit: 99.99%)
 ------------------------------------------
 - Consider running the Access Advisor to improve the physical schema design
  or creating the recommended index.
  create index USERS.IDX$$_17C0B0001 on
  USERS.CUSTOMERS("SIGN_DATE");
	
3- SQL Profile Finding (see explain plans section below)
--------------------------------------------------------
 A potentially better execution plan was found for this statement.

 Recommendation (estimated benefit: 68.27%)
 ------------------------------------------
 - Consider accepting the recommended SQL profile.
  execute dbms_sqltune.accept_sql_profile(task_name =>
      'SQL_TUNNING_TASK_5t5mxfm0ph3n0', task_owner => 'SYS', replace =>
      TRUE);

-------------------------------------------------------------------------------
EXPLAIN PLANS SECTION
-------------------------------------------------------------------------------

1- Original With Adjusted Cost
------------------------------
Plan hash value: 321555184

--------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation      | Name       | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| T
--------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT   |         |   6 |  330 |  19  (0)| 0
|  1 | PX COORDINATOR   |         |    |    |      |
|  2 |  PX SEND QC (RANDOM)| :TQ10000     |   6 |  330 |  19  (0)| 0
|  3 |  PX BLOCK ITERATOR |         |   6 |  330 |  19  (0)| 0
|* 4 |   TABLE ACCESS FULL| CUSTOMERS |   6 |  330 |  19  (0)| 0
--------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

  4 - filter("TR"."SIGN_DATE"=TO_DATE(' 2020-12-30 00:00:00', 'syyyy-mm-dd')

2- Using SQL Profile
--------------------
Plan hash value: 3378393080

--------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation              | Name        | Rows | Bytes
--------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT          |          |   6 |  330
|  1 | PARTITION RANGE SINGLE       |          |   6 |  330
|  2 |  INLIST ITERATOR          |          |    |
|  3 |  TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID| CUSTOMERS  |   6 |  330
|* 4 |   INDEX RANGE SCAN        | INX_CUSTOMERS_1 |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

  4 - access("TR"."SIGN_DATE"=TO_DATE(' 2020-12-30 00:00:00', 'syyyy-mm-dd')
    

-------------------------------------------------------------------------------

PL/SQL procedure successfully completed

Τέλος για να σβήσουμε το task ή να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται εκτελούμε τα παρακάτω:

--SELECT task_name, status FROM dba_advisor_log WHERE task_name = 'SQL_TUNNING_TASK_5t5mxfm0ph3n0';
 execute dbms_sqltune.drop_tuning_task('SQL_TUNNING_TASK_5t5mxfm0ph3n0');

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση