Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server

Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server
Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server

Με μία πρόταση το collation είναι ο τρόπος που   κωδικοποιούνται οι χαρακτήρες σε μία βάση δεδομένων. Ορίζετε δηλαδή αν θα είναι case sensitive  (κεφαλαία, μικρά), σε τι γλώσσα είναι τα πεδία varchar και text.

Πεδία όπως nvarchar που είναι σε Unicode μορφή δεν επηρεάζονται από την κωδικοποίηση των χαρακτήρων, αλλά επηρεάζει το sort αφού ανάλογα το collation μπορεί να υπάρχει διαφορετική  σειρά  γραμμάτων ή να επηρεάζεται από το case sensitive.

Το collation στις system databases και στις  user databases μπορούσε να είναι διαφορετικό μεταξύ τους από τον SQL Server 2000 και έπειτα.

Πώς μπορούμε να δούμε τι collation έχουν όλες οι βάσεις δεδομένων με query

select name,databasepropertyex(name,'COLLATION'),databasepropertyex(name,'Recovery'),databasepropertyex(name,'STATUS') from master.dbo.sysdatabases
Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server

Το  collation στη master database ορίζει το collation και  στις  υπόλοιπες  συστημικές  βάσεις. Αυτό ενδέχεται να  επηρεάσει συστημικές λειτουργίες όπως login στη  βάση και sort στην tempdb.

Το  collation στις  user databases επηρεάζει όπως αναφέραμε πρώτα από όλα σε  τι γλώσσα βρίσκονται  οι non-unicode χαρακτήρες και εκεί  υπάρχει  ένα βασικό πρόβλημα όταν αποφασίσουμε να το  αλλάξουμε. Ότι ότι δεδομένα είχαν περαστεί  μέχρι τη στιγμή της αλλαγής θα παραμείνουν με το  collation που είχαν.

Ακόμα και λάθος collation να έχουμε σε μία βάση, μπορούμε να διαβάσουμε το πεδίο με διαφορετικό  collation π.χ. σε μία  βάση που είναι σε  SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AI  με το  κάτωθι  query μπορούμε να διαβάσουμε τους Ελληνικούς χαρακτήρες:

select cast (Onoma as varchar(100)) collate Greek_CI_AS
from Pelatis

Για να αλλάξουμε το collation στη βάση

Για να αλλάξει το collation στις user databases θα πρέπει να γίνουν τα κάτωθι βήματα ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα που αναφέραμε πιο πάνω και να μην έχουν όλες οι εγγραφές στη βάση το ίδιο collation (καλό είναι να τις έχουμε κάνει backup πριν  ξεκινήσουμε):

1 – Κάνουμε export το  generate script της βάσης (τη δομή της) :

Δεξί κλικ στη βάση, Tasks, Generate scripts… , Script entire database and all database objects

2 – Με το παρακάτω script που έχω φτιάξει κάνει generate τα statements ώστε να μπορούμε να κάνουμε bcp out και bcp in όλη τη βάση. Το εκτελούμε και κρατάμε και τις δύο στήλες.

declare 
@user varchar(50),
@pass varchar(50),
@pathout varchar(200),
@pathin varchar(200)

set @user = 'username'
set @pass = 'password'
set @pathout = 'c:\backups\'
set @pathin = 'c:\backups\'

SELECT 
'bcp '      --bcp
+ QUOTENAME(DB_NAME())+ '.'        
+ QUOTENAME(SCHEMA_NAME(SCHEMA_ID))+ '.' -- 
+ QUOTENAME(name)             
+ ' out ' +@pathout            
+ REPLACE(SCHEMA_NAME(schema_id),' ','') + '_' 
+ REPLACE(name,' ','')          
+ '.txt -S'
+ REPLACE(REPLACE(QUOTENAME(@@servername),'[',''),']','') --server name
+' -U'+@user+' -P'+@pass+' ' --username pass
+'-n -t[cdel] -r[rdel]' , 
AS BCP_OUT,

'bcp '      --bcp
+ QUOTENAME(DB_NAME())+ '.'        
+ QUOTENAME(SCHEMA_NAME(SCHEMA_ID))+ '.' 
+ QUOTENAME(name)             
+ ' in '+@pathin             
+ REPLACE(SCHEMA_NAME(schema_id),' ','') + '_' 
+ REPLACE(name,' ','')          
+ '.txt -S'
+ REPLACE(REPLACE(QUOTENAME(@@servername),'[',''),']','') --server name
+' -U'+@user+' -P'+@pass+' ' --username pass
+'-w -n'
+' -e'+@pathin +'logbcpin.txt'
+' -t[cdel] -r[rdel]'  , 
AS BCP_IN
from sys.tables

3 – Εκτελούμε το bcp out σε command prompt από το βήμα 2.

4 – Σβήνουμε την βάση.

drop database [AdventureWorks2017 ]

5 – Εκτελούμε το script που κάνει create τη βάση από το βήμα 1.

6 – Αλλάζουμε το collation στη βάση.

ALTER DATABASE AdventureWorks2017 GREEK_CI_AI ;GO

7 – Εκτελούμε το bcp in σε command prompt από το βήμα 2. (αφού πρώτα κάνουμε disable τα constraints)

EXEC sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT all"

8 – Όταν ολοκληρωθεί το bcp in κάνουμε enable τα constraints.

EXEC sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? CHECK CONSTRAINT all"

Για να αλλάξουμε το collation στις συστημικές βάσεις

Για να αλλάξει το collation στις συστημικές βάσεις χρειάζεται rebuild η master και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:

 • Να χαθούν όλα τα jobs από την msdb
 • Να χαθούν όλα τα logins kai oi ρόλοι
 • Να χαθούν τα dblinks
 • Να χαθούν όλα τα δικαιώματα που έχουν περαστεί στους ρόλους όπως π.χ. στον public
 • Να γίνουν detach όλες οι user databases
 • Να χαθούν όλοι οι παράμετροι του instance (που είχαμε στο sp_configure) όπως max_memory, max_dop κλπ.

Η  διαδικασία για την αλλαγή του collation στις συστημικές είναι η εξής:

1 – Backup των βάσεων master, msdb, model (με την ανάλογη τροποποίηση των paths στο κάτωθι script που έχω φτιάξει)

DECLARE @date CHAR(8)
SET @date = (SELECT CONVERT(char(8), GETDATE(), 112))

DECLARE @backup_loc VARCHAR(125) 
SET @backup_loc = 'X:\backups\' -- Σε ποιά τοποθεσία θα παρθούν τα backups

DECLARE @rest_dbf VARCHAR(125)
SET @rest_dbf = 'D:\Databases\'  -- Σε ποιά τοποθεσία θα γίνουν restore τα datafiles

DECLARE @rest_log VARCHAR(125)
SET @rest_log = 'L:\Logfiles\'; -- Σε ποια τοποθεσία θα γίνουν restore τα logfiles


WITH CTE ( DatabaseName, Npath )
     AS ( SELECT DISTINCT
            DB_NAME(database_id) ,
            STUFF((SELECT  ' ' + CHAR(13)+', MOVE ''' + name + ''''
                    + CASE Type
                      WHEN 0 THEN ' TO ' +@rest_dbf
                      ELSE ' TO ' +@rest_log
                     END
                    + REVERSE(LEFT(REVERSE(physical_name),
                            CHARINDEX('\',
                               REVERSE(physical_name),
                               1) - 1)) + ''''
                FROM   sys.master_files sm1
                WHERE  sm1.database_id = sm2.database_ID
            FOR  XML PATH('') ,
                 TYPE).value('.', 'varchar(max)'), 1, 1, '') AS Npath
        FROM   sys.master_files sm2
 )
--select * from CTE
SELECT
  'BACKUP DATABASE ' + name + ' TO DISK = ''' + @backup_loc + '' + name + '_' + @date + '.bak'' WITH COMPRESSION, COPY_ONLY, STATS=5' as Backup_Commands_onSource,
  'RESTORE DATABASE '+ name + ' FROM DISK = ''' + @backup_loc + '' + name + '_' + @date + '.bak'' WITH RECOVERY, REPLACE, STATS=5 ' + CTE.Npath as Restore_Commands_onTarget
FROM sys.databases d
  INNER JOIN CTE ON d.name = cte.databasename
WHERE d.name in('master','model','msdb') --DBs
GO

2 – Backup των job (πατάμε F7 στο  SSMS να ανοίξει το object  explorer details , επιλέγουμε όλα τα  jobs και δεξί click, script  job  as, create to, file.. όπως στην κάτωθι εικόνα):

Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server

3 – Backup logins, users, roles  με το query του Greg Ryan:

--Script All Logins / Users / and Roles

/****************************************************************
This Script Generates A script to Create all Logins, Server Roles
, DB Users and DB roles on a SQL Server

Greg Ryan

10/31/2013
****************************************************************/
SET NOCOUNT ON

DECLARE
    @sql nvarchar(max)
,    @Line int = 1
,    @max int = 0
,    @@CurDB nvarchar(100) = ''

CREATE TABLE #SQL
    (
    Idx int IDENTITY
    ,xSQL nvarchar(max)
    )

INSERT INTO #SQL
    ( xSQL
    )
    SELECT
        'IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = N'''
        + QUOTENAME(name) + ''')
' + '	CREATE LOGIN ' + QUOTENAME(name) + ' WITH PASSWORD='
        + sys.fn_varbintohexstr(password_hash) + ' HASHED, SID='
        + sys.fn_varbintohexstr(sid) + ', ' + 'DEFAULT_DATABASE='
        + QUOTENAME(COALESCE(default_database_name , 'master'))
        + ', DEFAULT_LANGUAGE='
        + QUOTENAME(COALESCE(default_language_name , 'us_english'))
        + ', CHECK_EXPIRATION=' + CASE is_expiration_checked
                      WHEN 1 THEN 'ON'
                      ELSE 'OFF'
                     END + ', CHECK_POLICY='
        + CASE is_policy_checked
          WHEN 1 THEN 'ON'
          ELSE 'OFF'
         END + '
Go

'
      FROM
        sys.sql_logins
      WHERE
        name <> 'sa'

INSERT INTO #SQL
    ( xSQL
    )
    SELECT
        'IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = N'''
        + QUOTENAME(name) + ''')
' + '	CREATE LOGIN ' + QUOTENAME(name) + ' FROM WINDOWS WITH '
        + 'DEFAULT_DATABASE='
        + QUOTENAME(COALESCE(default_database_name , 'master'))
        + ', DEFAULT_LANGUAGE='
        + QUOTENAME(COALESCE(default_language_name , 'us_english'))
        + ';
Go

'
      FROM
        sys.server_principals
      WHERE
        type IN ( 'U' , 'G' )
        AND name NOT IN ( 'BUILTIN\Administrators' ,
                 'NT AUTHORITY\SYSTEM' );
                 
PRINT '/*****************************************************************************************/'
PRINT '/*************************************** Create Logins ***********************************/'
PRINT '/*****************************************************************************************/'
SELECT
    @Max = MAX(idx)
  FROM
    #SQL 
WHILE @Line <= @max
   BEGIN      SELECT
          @sql = xSql
        FROM
          #SQL AS s
        WHERE
          idx = @Line
      PRINT @sql

      SET @line = @line + 1
    
   END
DROP TABLE #SQL

CREATE TABLE #SQL2
    (
    Idx int IDENTITY
    ,xSQL nvarchar(max)
    )

INSERT INTO #SQL2
    ( xSQL
    )
    SELECT
        'EXEC sp_addsrvrolemember ' + QUOTENAME(L.name) + ', '
        + QUOTENAME(R.name) + ';
GO

'
      FROM
        sys.server_principals L
      JOIN sys.server_role_members RM
      ON L.principal_id = RM.member_principal_id
      JOIN sys.server_principals R
      ON RM.role_principal_id = R.principal_id
      WHERE
        L.type IN ( 'U' , 'G' , 'S' )
        AND L.name NOT IN ( 'BUILTIN\Administrators' ,
                  'NT AUTHORITY\SYSTEM' , 'sa' );


PRINT '/*****************************************************************************************/'
PRINT '/******************************Add Server Role Members   *******************************/'
PRINT '/*****************************************************************************************/'
SELECT
    @Max = MAX(idx)
  FROM
    #SQL2 
SET @line = 1
WHILE @Line <= @max
   BEGIN      SELECT
          @sql = xSql
        FROM
          #SQL2 AS s
        WHERE
          idx = @Line
      PRINT @sql

      SET @line = @line + 1
    
   END
DROP TABLE #SQL2

PRINT '/*****************************************************************************************/'
PRINT '/*****************Add User and Roles membership to Indivdual Databases********************/'
PRINT '/*****************************************************************************************/'


--Drop Table #Db
CREATE TABLE #Db
    (
    idx int IDENTITY
    ,DBName nvarchar(100)
    );INSERT INTO #Db
    SELECT
        name
      FROM
        master.dbo.sysdatabases
      WHERE
        name NOT IN ( 'Master' , 'Model' , 'msdb' , 'tempdb' )
      ORDER BY
        name;


SELECT
    @Max = MAX(idx)
  FROM
    #Db
SET @line = 1
--Select * from #Db


--Exec sp_executesql @SQL

WHILE @line <= @Max
   BEGIN
      SELECT
          @@CurDB = DBName
        FROM
          #Db
        WHERE
          idx = @line

      SET @SQL = 'Use ' + @@CurDB + '

Declare @@Script NVarChar(4000) = ''''
DECLARE cur CURSOR FOR

Select ''Use ' + @@CurDB + ';
Go
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'''''' +
        mp.[name] + '''''')
CREATE USER ['' + mp.[name] + ''] FOR LOGIN ['' +mp.[name] + ''] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo]; ''+ CHAR(13)+CHAR(10) +
''GO'' + CHAR(13)+CHAR(10) +

''EXEC sp_addrolemember N'''''' + rp.name + '''''', N''''['' + mp.[name] + '']''''; 
Go'' 
FROM sys.database_role_members a
INNER JOIN sys.database_principals rp ON rp.principal_id = a.role_principal_id
INNER JOIN sys.database_principals AS mp ON mp.principal_id = a.member_principal_id


OPEN cur

FETCH NEXT FROM cur INTO @@Script;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN  
PRINT @@Script
FETCH NEXT FROM cur INTO @@Script;
END

CLOSE cur;
DEALLOCATE cur;';
--Print @SQL
Exec sp_executesql @SQL;
--Set @@Script = ''
      SET @Line = @Line + 1

   END

DROP TABLE #Db

4 – Backup db links, certificates (αν υπάρχουν). Μπορεί να γίνει εύκολα με το γραφικό του SSMS.

Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server

5 – Κάνουμε detach τις βάσεις με το κάτωθι script μπορούμε να το αυτοματοποιήσουμε:

USE [master];
GO
DECLARE @database NVARCHAR(200) ,
@cmd NVARCHAR(1000) ,
@detach_cmd NVARCHAR(4000) ,
@attach_cmd NVARCHAR(4000) ,
@file NVARCHAR(1000) ,
@i INT ,
@whichdb INT=0,
@dbname nvarchar(200)='%%',
@Drive_Now nvarchar(10)='',
@Drive_New nvarchar(10)='';
create table #tempattach(attach_script varchar(max));
create table #tempdetach(detach_script varchar(max));

--set 4 for only userdbs, 0 for all dbs
set @whichdb = 4

--if u want to attach db on new drive with same path uncomment with the correct drive letters
--set @Drive_Now = 'C:\' set @Drive_New = 'Z:\'

--uncomment if u pick only one DBname
--set @dbname = '%iDBA%'

DECLARE dbname_cur CURSOR STATIC LOCAL FORWARD_ONLY
FOR
SELECT RTRIM(LTRIM([name]))
FROM sys.databases
WHERE database_id > @whichdb
and name like @dbname;

OPEN dbname_cur

FETCH NEXT FROM dbname_cur INTO @database

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SELECT @i = 1;  
SET @attach_cmd = 
    'EXEC sp_attach_db @dbname = ''' + @database + '''' + CHAR(10);
 -- Change skip checks to false if you want to update statistics before you detach.
  SET @detach_cmd =
    'EXEC sp_detach_db @dbname = ''' + @database
    + ''' , @skipchecks = ''true'';' + CHAR(10);

 -- Get a list of files for the database
  DECLARE dbfiles_cur CURSOR STATIC LOCAL FORWARD_ONLY
  FOR
    SELECT physical_name
    FROM  sys.master_files
    WHERE  database_id = DB_ID(@database)
    ORDER BY [file_id];

  OPEN dbfiles_cur

  FETCH NEXT FROM dbfiles_cur INTO @file

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
    BEGIN
      SET @attach_cmd = @attach_cmd + '  ,@filename'
        + CAST(@i AS NVARCHAR(10)) + ' = ''' + @file + ''''
        + CHAR(10);
      SET @i = @i + 1;

      FETCH NEXT FROM dbfiles_cur INTO @file
    END

  CLOSE dbfiles_cur;

  DEALLOCATE dbfiles_cur; 
  insert into #tempattach values(REPLACE(@attach_cmd,@Drive_Now,@Drive_New));
  insert into #tempdetach values(@detach_cmd);

  FETCH NEXT FROM dbname_cur INTO @database
END
CLOSE dbname_cur;

DEALLOCATE dbname_cur;

select * from #tempdetach
select * from #tempattach

drop table #tempattach
drop table #tempdetach

6 – Διπλό click στο ISO του SQL Server  του οποίου είναι το instance π.χ. 2016

7 – Στο command prompt σαν administrator  κάνουμε cd στο drive που  έγινε mount το ISO και τρέχουμε την κάτωθι  εντολή, αφού πρώτα βάλουμε τα σωστά instance name, windows  authentication, και το collation στο οποίο θέλουμε να πάμε:

 F:\>cd F:

Setup /QUIET /ACTION=REBUILDDATABASE /INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SQLSYSADMINACCOUNTS=INSTANCENAME\SA /SAPWD=KWDIKOS /SQLCOLLATION=SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AI

8 – Η αλλαγή ολοκληρώθηκε οπότε πρέπει να ξαναπεράσουμε τα jobs, logins, παραμέτρους  κτλ.

9 – Attach τις user databases. (από τα αποτελέσματα του βήματος 5)

Πηγές:

Μοιράσου το

4 σκέψεις σχετικά με το "Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server"

 1. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο τι προτείνουμε διότι μπορεί να παρασύρουμε σε μη αντιστρέψιμα λάθη. Η δομή της βάσης στο σύνολό της δεν γίνετε με αυτό που προτείνετε (SCRIPT DATABASE AS—>File). Αυτό κάνει script τα χαρακτηριστικά της βάσης και όχι τα αντικείμενα αυτής (Tables κλπ). Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν κάποιος πάει μετά να περάσει τα δεδομένα δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα tables!!! Αν λοιπόν κάποιος δεν είχε κάνει backup ολόκληρη τη βάση τότε θα πρέπει να ξαναφτιάξει τη δομή της από την αρχή με το χέρι!!!

  1. Εκ παραδρομής είχα αναφέρει την επιλογή Script Database αντί του Generate Scripts η οποία εξάγει ολόκληρο το σχήμα της βάσης μαζί με το σχήμα όλων των πινάκων οπότε τα βήματα που αναφέρονται ισχύουν κανονικά.

Αφήστε μία απάντηση