Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε πως γίνεται να εφαρμόσουμε encryption σε μία κολόνα πίνακα μέσω Column Level Encryption (CLE). Επίσης θα αναφέρουμε τι θα πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε μία ομαλή μετάβαση.

Το CLE προτείνεται ως λύση όταν θέλουμε να αποκρύψουμε ευαίσθητα δεδομένα εντός της βάσης δεδομένων.

Τι διαφορά έχει με το Always Encrypted;

Το CLE προσφέρει κρυπτογράφηση μέσω πιστοποιητικού / κλειδιού η οποία όμως πραγματοποιείται μέσα στη βάση δεδομένων. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας διαχειριστής που έχει δικαίωμα, μπορεί να δει τα κρυπτογραφημένα αυτά δεδομένα.

Αντιθέτως το Always Encrypted προσφέρει κρυπτογράφηση μέσα από την εφαρμογή, έτσι ώστε η database engine να μην γνωρίζει το κλειδί της κρυπτογράφησης.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται από θέμα ασφαλείας η λύση του Always Encrypted.

Το παράδειγμα

Φτιάχνουμε τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε.

USE master;
GO
 
CREATE DATABASE EmpData2;
GO

Κλείνουμε όποιο άλλο κλειδί μπορεί να υπάρχει ανοιχτό.

USE EmpData2;
GO
CLOSE ALL SYMMETRIC KEYS;

Φτιάχνουμε έναν πίνακα που θα χρησιμοποιήσουμε για το παράδειγμα.

create table EmpData2..gdpr(
id int identity(1,1) primary key,
onoma varchar(50),
tilefono varchar(50)
)

Καλούμε ένα βρόγχο ώστε να γεμίσουμε τον πίνακα δεδομένα.

DECLARE @i as int;
set @i = 0;
while @i<10
begin
  insert into EmpData2..gdpr (onoma,tilefono)
  values('Stratos','2109090'+cast(@i as varchar(50)))
  set @i=@i+1
end

Θα θεωρήσουμε στον πίνακα αυτόν τη στήλη που περιέχει το τηλέφωνο ως ευαίσθητο δεδομένο.

select * from EmpData2..gdpr
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Για αρχή θα πρέπει να φτιάξουμε ένα master key ορίζοντας κωδικό. Έπειτα θα πρέπει να το κάνουμε open.

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'Pass!'
GO
OPEN MASTER KEY DECRYPTION BY PASSWORD = 'Pass!'
go

Αν κάναμε σωστά τη διαδικασία θα πρέπει να μας εμφανιστεί με το select αυτό.

SELECT * FROM [sys].[openkeys]
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Θα πρέπει να πάρουμε backup ότι κλειδιά ή πιστοποιητικά φτιάχνουμε γιατί αν τα χάσουμε δεν υπάρχει γυρισμός…

BACKUP SERVICE MASTER KEY TO FILE = 'c:\service_master_key' ENCRYPTION BY PASSWORD = 'Pass!'; 
BACKUP MASTER KEY TO FILE = 'C:\DbMasterKey.key' ENCRYPTION BY PASSWORD = 'Pass!'

Φτιάχνουμε και το πιστοποιητικό. Το οποίο θα πρέπει να μας εμφανιστεί και στο select.

CREATE CERTIFICATE gdpr_cert
  WITH SUBJECT = 'Gdpr cert'
GO
select * from sys.certificates
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Κάνουμε και αυτό backup.

BACKUP CERTIFICATE gdpr_cert TO FILE = 'C:\backup\gdpr_cert.cer' WITH PRIVATE KEY ( FILE = 'c:\cert_key' , ENCRYPTION BY PASSWORD = 'Pass2!' ); 

Φτιάχνουμε ένα κλειδί που είναι κωδικοποιημένο με το πιστοποιητικό.

CREATE SYMMETRIC KEY cle_key
  WITH ALGORITHM = AES_256
  ENCRYPTION BY CERTIFICATE gdpr_cert;
GO

Ελέγχουμε ότι εμφανίζεται και αυτό στο select.

SELECT * FROM [sys].[symmetric_keys]
GO
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Κάνουμε open το κλειδί κάνοντας το decrypt με το πιστοποιητικό.

OPEN SYMMETRIC KEY cle_key
DECRYPTION BY CERTIFICATE gdpr_cert
GO
SELECT * FROM [sys].[openkeys]
GO
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Θα προσθέσουμε τώρα μια varbinary κολόνα στον πίνακα που θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε.

ALTER TABLE empdata2..GDPR ADD
	encrypt_tilefono varbinary(200) NULL
GO
ALTER TABLE empdata2..GDPR SET (LOCK_ESCALATION = TABLE)
GO

Με update θα γεμίσουμε τη κολόνα με τα κρυπτογραφημένα δεδομένα από τη κολόνα του τηλεφώνου.

UPDATE empdata2..GDPR
SET encrypt_tilefono = ENCRYPTBYKEY(KEY_GUID('cle_key'), tilefono)
GO

Με ένα select στον πίνακα θα δούμε κάτι τέτοιο.

select * from empdata2..GDPR
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Αν βεβαιωθούμε ότι είμαστε ΟΚ μπορούμε να σβήσουμε τη μη κρυπτογραφημένη κολόνα.

Καλό θα ήτανε να έχουμε πάρει backup τη βάση δεδομένων πριν σβήσουμε κάτι.

alter table empdata2..GDPR
drop column tilefono
GO

Για να μπορεί ένας απλός χρήστης που δεν είναι διαχειριστής να δει τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να δώσουμε δικαίωμα στο πιστοποιητικό και στο κλειδί.

GRANT CONTROL ON CERTIFICATE::[gdpr_cert] TO [xristi];
GO

GRANT VIEW DEFINITION ON SYMMETRIC KEY::[cle_key] TO [xristi];
GO

Για να δούμε τα δεδομένα χωρίς κρυπτογράφηση.

SELECT onoma,CONVERT([varchar](max), DECRYPTBYKEY([encrypt_tilefono]))
 FROM empdata2..GDPR
GO
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Για να προσθέσουμε μια καινούργια εγγραφή κρυπτογραφημένη.

insert into empdata2..GDPR (onoma,encrypt_tilefono)
values('Stratos', ENCRYPTBYKEY(KEY_GUID('cle_key'), '21090999'))
GO
SELECT onoma,CONVERT([varchar](max), DECRYPTBYKEY([encrypt_tilefono]))
 FROM empdata2..GDPR
GO
Πώς κάνουμε encrypt μια κολόνα ενός πίνακα με ευαίσθητα δεδομένα

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση